วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตัวแทนบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เยี่ยมชม บางจาก โซล่าร์ ฟาร์ม ณ จังหวัดอยุธยา

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) และทีมงาน ที่ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชม ฟาร์ม โซล่าเซลล์ ที่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ได้รับรู้ถึงวิธีการผลิต พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากครั้งนี้  มาปรับใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านพลังงาน และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ Green Level ระดับ 2 ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งได้การสนับสนุนจากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็น 1 ใน Supplier ป้ายแสดงราคาน้ำมันด้วย LED ให้กับบางจาก